1940s - everettbakerslides
Filter press takes out final "Foots".	 Altona.	 05/16/1946

Filter press takes out final "Foots". Altona. 05/16/1946

Saskatchewan1940saltonapeopleindustryshowcase